คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is สุพจน์ ปุนบุตร  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สุพจน์ ปุนบุตร.  2557.  การกำจัดพาราเซตามอลด้วยเอนไซม์แลคเคสตรึง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Supot_Punbut.pdf (38.41 MB)