คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is พิรุณรัตน์ ผิวบาง  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
พิรุณรัตน์ ผิวบาง.  2560.  การออกแบบและสร้างเตาสุญญากาศขนาดเล็ก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์PDF icon Piroonrat_Peawbang.pdf (16.08 MB)