คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is วรลักษณ์ รัตนบวร  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
วรลักษณ์ รัตนบวร. (2560). การใช้แบคเทอริโอเฟจผสมในการควบคุม Shigella sonnei ดื้อยา. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Woraluk_Rattanaborvorn.pdf (1.65 MB)