คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is พีระพงศ์ ทองแสน  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พีระพงศ์ ทองแสน.  2559.  การพัฒนาโปรแกรมแอนดรอยด์สำหรับชุมชนว่านไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Pearaphong_Thongsean.pdf (5.1 MB)