การพัฒนาโปรแกรมแอนดรอยด์สำหรับชุมชนว่านไทย

Titleการพัฒนาโปรแกรมแอนดรอยด์สำหรับชุมชนว่านไทย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsพีระพงศ์ ทองแสน
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA พ798 2559
Keywordsการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ว่าน--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, แอนดรอยด์ (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์), โปรแกรมประยุกต์
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบโปรแกรมแอนดรอยด์สำหรับชุมชนว่านไทยสำหรับเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจศึกษาว่านไทย ซึ่งระบบได้ถูกออกแบบพัฒนาให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ซึ่งพัฒนาด้วยภาษาจาวาเป็นหลัก โดยผู้ใช้สามารถถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านทางโปรแกรมได้ นอกจากนี้ผู้ใช้ทุกคนยังสามารถทำการสืบค้นฐานข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับว่านไทยได้อีกด้วย เนื่องจากว่านไทยแต่ละชนิดมีการตั้งชื่อ ความเชื่อ สรรพคุณทางยาและการนำไปใช้งานแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้นำเสนอการพัฒนาโปรแกรมแอนดรอยด์สำหรับชุมชนว่านไทยนี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้สนใจว่านไทย โดยผู้เขียนได้ทำการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยและตัวอย่างโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง แล้วนำแนวคิดมาพัฒนาเป็นโปรแกรมแอนดรอยด์สำหรับชุมชนว่านไทย โดยมีผลการประเมินด้านประสิทธิภาพผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 8.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.11 และผลการประเมินโดยผู้ใช้งานทั่วไปอยู่ที่ 8.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.11 จากผลการประเมิน ระบบจึงมีประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ในระดับดี และสามารถนำไปใช้งานได้

Title Alternate A development of android application for Wanthai community