คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is พีระพงศ์ ทองแสน  [Clear All Filters]
2559
พีระพงศ์ ทองแสน.  2559.  การพัฒนาโปรแกรมแอนดรอยด์สำหรับชุมชนว่านไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Pearaphong_Thongsean.pdf (5.1 MB)