คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Author is พิสมัย ทองมั่น  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พิสมัย ทองมั่น. (2559). แนวทางการพัฒนาด่านศุลกากรช่องเม็ก. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pissamai_Thongman.pdf (2.35 MB)