คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ธนพรรษ วันดึก  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ธนพรรษ วันดึก.  2552.  การประเมินนโยบายสาธารณะ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์