คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา.  2552.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีประยุกต์จากการทำเครื่องเขิน. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์