คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is อุทัย ทวีท้าว  [Clear All Filters]
2551
อุทัย ทวีท้าว.  2551.  บทเรียนสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เรื่องไข้หวัดนกบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท