คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is จักราพิชญ์ อัตโน  [Clear All Filters]
2552
จักราพิชญ์ อัตโน. (2552). ระบบการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แบบออนไลน์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chakrapich_Uttano.pdf (6.41 MB)