คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ราชนิรันดร์ ดวงชัย  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ราชนิรันดร์ ดวงชัย. (2551). การออกแบบและพัฒนางานหัตถกรรมจากต้นคล้า. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Rachnirun_Duengchai.pdf (12.69 MB)