คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is จันจิรา จันทร์ประเสริฐ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
จันจิรา จันทร์ประเสริฐ.  2550.  แบบจำลองปริมาณสารประกอบ Phenolics ของผลหมากเม่าระหว่างการเก็บรักษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารทนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Janjira_Janprasert.pdf (7.27 MB)