คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ประดิษฐ์ นันทะสาร  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ประดิษฐ์ นันทะสาร.  2550.  การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลทะเบียนวัดผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Pradit_Nunthasarn.pdf (96.01 MB)