สารจากศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ 2543

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 29 กรกฎาคม 2543

ในศุภวาระที่มหาวิทยาลัยมีอายุครบหนึ่งทศวรรษ ผมขอเชิญชวนมองหลังดูผลงานที่ได้สั่งสมมาตั้งแต่ต้นสร้างตัว ผลงานเป็นฐานให้เรามองไปข้างหน้าด้วยความหวังอันสูงสุด และความมั่นคง

ผลงานมีหลากหลาย มีที่ปรากฏให้เห็นชัดดังเช่นความก้าวหน้าทางกายภาพ ที่เราต้องรำลึกถึงพระคุณผู้สนับสนุน บุกเบิกก่อสร้างและอุปถัมภ์ด้วยประการต่าง ๆ หลาย ๆ ท่าน จากหลาย ๆ องค์กร มีที่ปรากฏแต่เห็นไม่ชัด เช่น ความก้าวหน้าในการสร้างบุคลากรให้มีจำนวนมีความสามารถ และมีศักดิ์ศรีคู่กับงานในหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และที่ไม่ปรากฏให้สมาชิกของมหาวิทยาลัยได้เห็น เช่น หนี้สินก้อนโตค่ากระแสไฟฟ้าเป็นดัชนีสำคัญตัวหนึ่ง ที่บอกระดับการบริโภคของสถาบัน

มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มพูนความสามารถให้กำลังคนในสังคม คือ สร้างบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ เริ่มจาก 2 คณะวิชา แล้วขยายโดยลำดับตามจังหวะที่เหมาะสมเป็น 56 คณะวิชา ใน 10 ปีแรก มีบัณฑิตได้ศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยอุบลราชานี รวม 900 คน ภายใน 3 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะมีบัณฑิตจบการศึกษา 900 คน ในปีเดียว แล้วเพิ่มเป็นปีละ 1,200 คน โดยเร็ว

คาดได้ว่าเมื่อสิ้นศตวรรษที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะสร้างบัณฑิตได้ปีละ 1,500 คน หรือมากกว่าถ้าสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองเอื้ออำนวย และการสร้างมาตรฐานคุณภาพเป็นไปได้ในทางบวก

        ในปีนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เริ่มเปิดสอนหลักสัตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรปริญญาโทเป็นลำดับแรก หลังจากใช้เวลาศึกษา เตรียมการ และเตรียมกำลังคนมานาน หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตอีกหลายหลักสูตรก็จะได้กำหนดเปิดรับนักศึกษาในต้นทศวรรษที่ 2 นี้ และคาดว่าจะมีความพร้อมสำหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตบางสาขาภายในสิ้นทศวรรษที่ 2

ผลงานวิจัยเป็นศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยไม่น้อยไปกว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพ และบุคลากรที่มีคุณธรรม แม้มหาวิทยาลัยจะรับภาระหนักระหว่างการสร้างกำลังคน แต่งานวิจัยโดยคณาจารย์ที่เหลือประจำการอยู่ก็มี เกิดผลที่ชูธงให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ และคาดว่าจะเพิ่มผลต่อไปโดยลำดับ การพัฒนาหญ้า “อุบลพาสพาลัม” สำหรับปลูกเพื่อเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่แล้วสลับน้ำท่วมขัง ซึ่งหญ้ามาตรฐานที่นิยมทั่วไปจะทนไม่ไหว ผลงานนี้ก็ได้สร้างความหวังให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นอีกจำนวนหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญผลงานวิจัยพัฒนาที่ได้รับสิทธิบัตรก็เริ่มปรากฏ เช่น การพัฒนาชิ้นส่วนหัวใจสำคัญสำหรับเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์การพัฒนาเครื่องกระเทาะเปลือกเมล็ดที่คงทนราคาต่ำ เป็นต้น

        ผลงานวิจัยนั้นย่อมเกื้อกูลมาตรฐานการเรียนการสอนนักศึกษา และประโยชน์แก่สมาชิกชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยเป็นอันมาก

        การเอื้อประโยชน์ บริการวิชาการ ให้ความรู้เฉพาะเรื่องแก่ผู้สนใจจากนอกรั้วมหาวิทยาลัยทำให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เพื่อนอีกเป็นหมื่นแสน กิจกรรมต่าง ๆ นี้ ได้ดำเนินมาหลายรูปแบบ มีตั้งแต่เปิดประตูห้องปฏิบัติการให้นักเรียนได้เข้ามาสัมผัส และสนใจเปิดอบรมความรู้หลาย ๆ ด้านแก่เกษตรกร เภสัชกร ข้าราชการ ฯลฯ เพื่อปรับปรุงอาชีพหรือหน้าที่การงานประจำ เปิดเวทีเสนอผลงาน การศึกษาวิจัยในหัวข้อที่มหาชนใส่ใจใคร่รู้ ตลอดจน “งาน” เช่น งานวันวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์เภสัช ฯลฯ

        “งาน” อีกกลุ่มหนึ่งที่หมาวิทยาลัยอุบลราชานี ได้ให้บริการ และเปิดรับผู้มาเยือนจำนวนมากจนถึงมากมายบ้างก็มี ได้แก่ งานด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและกีฬารูปแบบต่าง ๆ งานที่เรียกผู้สนใจได้มากในหลายทศวรรษแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่การแสดงกายกรรมกวางเจา และงานแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนระดับโลก แต่ที่เรียกผู้ชมได้มากที่สุดคืองานวันวิทยาศาตร์

        สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาโดยสังเขปนี้เป็นฐานให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก้าวต่อไปโดยมั่นคง พร้อมทั้งรักษาคุณภาพ  และจัดวิญญาณของการบริการมหาชนให้แน่วแน่

        ขอให้ทุก ๆ ท่านเจริญก้าวหน้าด้วยศีล สมาธิ และปัญญาทั่วกัน

ข้อมูล: 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ. 2546. หน้า 70