แรกเริ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25 พฤศจิกายน 2539

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดิมเป็นภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดดำเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในปีการศึกษา 2531

11 มิถุนายน 2539

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2533 ได้รับการยกฐานะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รศ.อุทิศ หิมะคุณ เป็นคณบดีคนแรก (พุทธศักราช 2533-2537)

ศาลากลางน้ำ 18 มิถุนายน 2540
12 มิถุนายน 2540