คณะเกษตรศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงสมบัติการยอมให้ก๊าซออกซิเจนซึมผ่านของฟิล์มพลาสติกที่สัมพันธ์กับปริมาณไขมันที่ถูกดูดซับจากข้าวกล้องงอกและข้าวฮางงอกในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ

การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการผนวกยีนต้านทานโรคไหม้เข้าสู่ข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง IR57514 เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวในที่ราบลุ่มอาศัยน้ำฝนบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง

การประเมินผลการจัดการแบบมีส่วนร่วมของผลผลิตประมงและผลผลิตจากป่าในแหล่งน้ำกรณี ศึกษาพื้นที่ชุมชนเขตหนองผือ โดยรอบมหาวิทยาลัยสะวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

การถ่ายทอดยีน Bph3 ควบคุมลักษณะต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเข้าสู่สายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 โดยใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับและใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก

Pages

Subscribe to RSS - คณะเกษตรศาสตร์