การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

Titleการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsวาสนา อุปสาร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRD ว491ก
Keywordsการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ, คุณภาพชีวิต, ผู้ป่วย--การดูแลตนเอง, ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ, ลิ้นหัวใจ--ศัลยกรรม--ผู้ป่วย, ลิ้นหัวใจ--โรค--ผู้ป่วย--การดูแลตนเอง
Abstract

การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ที่มารับการตรวจที่งานห้องผู้ป่วยนอก และจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในเดือนกันยายน 2551 จำนวน 100 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ดัดแปลงมาจาก Short Form 36 (S-F 36) ฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยอยู่ในระดัับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 โดยผู้ป่วยมีระดับคุณภาพชีวิตด้านกิจกรรมทางสังคมสูงสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.33) รองลงมา คือ ด้านสุขภาพจิต (คะแนนเฉลี่ย 4.30) และน้อยที่สุด คือ ด้านกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้ในแต่ละวัน (คะแนนเฉลี่ย 3.73) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะประชากรด้านต่าง ๆ กับระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม พบว่า ในปัจจัยด้านประชากร ตัวแปร อายุ สถานภาพสมรส และภูมิลำเนา ในปัจจัยด้านสุขภาพตัวแปรระดับสมรรถนะของหัวใจ ชนิดของการผ่าตัด การรับทราบโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและการรับทราบข้อมูลในการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญ และในด้านสังคมเศรษฐกิจตัวแปรรายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001)

Title Alternate Quality of life in patient post cardiac valve replacement in Sappasitihiprasong Hospital Ubon Ratchathani