ความพึงพอใจและปัจจัยของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเชษถาธิราช นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Titleความพึงพอใจและปัจจัยของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเชษถาธิราช นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsสุนันทา สุวรรณราศี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ส816ค
Keywordsการเบิกจ่ายยา, ความพอใจของผู้ป่วย, บริการการพยาบาล--ความพอใจของผู้ใช้บริการ, โรงพยาบาล--ความพอใจของผู้ใช้บริการ, โรงพยาบาลเชษถาธิราช--ความพอใจของผู้ใช้บริการ
Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่มีต่องานบริการจ่ายยาแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชษถาธิราช นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาชนลาว 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่องานบริการจ่ายยาแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชษถาธิราช นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 340 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ ทำการศึกษาระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2550 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบด้วย T-test และ ANOVA วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการโดยใช้การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)
ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 25-34 ปี อายุโดยเฉลี่ย 37.82 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 46.5) และต่ำกว่าวิชาชีพ (ร้อยละ 65.6) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 44.7) มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 78.8) และมีที่อยู่อาศัยในนครหลวงเวียงจันทน์ (ร้อยละ 72.1) ผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่ชำระค่ารักษาพยาบาลเอง (ร้อยละ 76.2) และเป็นผู้ที่เคยมารับบริการที่ห้องจ่ายยาแผนกผู้ป่วยนอก ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในบริการของห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยภาพรวมในระดับสูง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 (จากระดับคะแนน 5) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพึงพอใจต่อความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 3.86 และด้านปัจจัยทั่วไปมีระดับความพึงพอใจต่ำสุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.47 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการว่า ถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้มารับบริการมีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.002) รายได้ต่อเดือนของผู้มารับบริการมีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับค่อนข้างต่ำต่อระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.001) อย่างไรก็ตามไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจกับปัจจัยด้านเพศ อายุ ชนชาติ ระดับวัฒนธรรม ระดับวิชาเฉพาะ อาชีพ สถานภาพสมรส สิทธิการรักษา และจำนวนครั้งของการเข้ารับบริการ

Title Alternate The factors influencing the customer satisfaction toward out patient dispensary service of Setthathirat hospital in Vientiane capital of the Lao people]s democratic republic