โปรแกรมบริหารคลังยาเวชภัณฑ์

Titleโปรแกรมบริหารคลังยาเวชภัณฑ์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsพรภิรมย์ กระแสจันทร์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ภ254ป
Keywordsคลังยา, คลังเวชภัณฑ์--ฐานข้อมูล, ระบบบริหารคลังยาเวชภัณฑ์, ระบบยา, เภสัชกรรม, เวชภัณฑ์
Abstract

งานบริการคลังยา/เวชภัณฑ์ เป็นอีกงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเสถียรภาพของโรงพยาบาลการสร้างโปรแกรมบริหารคลังยา/เวชภัณฑ์ มีเป้าหมายเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลยา/เวชภัณฑ์ที่กระจายตามจุดให้บริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล และสนับสนุนสารสนเทศอันนำไปใช้เพื่อประสิทธิภาพการบริหาร และความอยู่รอดขององค์กรในอนาคต
โปรแกรมดังกล่าวใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) คือ MySQL 5.0 และใช้ภาษา PHP 5.0 ซึ่งระบบดำเนินการเป็นรูปแบบของระบบเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network: LAN) และยังสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
การทดสอบระบบทำให้โดยผู้พัฒนาขณะทำการพัฒนาระบบและทดสอบการทำงานโดยรวมของระบบ (Black Box Testing) รวมถึงประเมินการยอมรับของผู้ใช้ (Acceptance Test) ใน 4 ประเด็น คือ requirement test, functional test, usability test และ security test พบว่า โปรแกรมสามารถตอบสนองได้ในระดับดีมาก สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

Title Alternate Inventory medication management system