ประสิทธิภาพของสารต้านจุลชีพที่ผลิตจาก Bacillus licheniformis ในการออกฤทธิ์ต้านการเจริญของ Proteus mirabilis

Titleประสิทธิภาพของสารต้านจุลชีพที่ผลิตจาก Bacillus licheniformis ในการออกฤทธิ์ต้านการเจริญของ Proteus mirabilis
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsมะโน ชาญสมร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ม269ป
KeywordsBacillus licheniformis, Proteus mirabilis, สารต้านจุลชีพ, เทคโนโลยีชีวภาพ, แบคทีเรีย
Abstract

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการออกฤทธิ์ของสารต้านจุลชีพที่ผลิตจากเชื้อ Bacillus incheniformis โดยเพาะเลี้ยงเชื้อ B. incheniformis ในอาหารเหลว Nutrient broth (NB) ค่า pH เริ่มต้นเท่ากับ 7.0 บ่มเขย่าด้วยความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จากนั้นแยกเอาส่วนใสที่ไม่มีเซลล์ไปทำการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Proteus mirabilis ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สามาระสร้างก๊าซแอมโมเนียและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ ตรวจวัดปริมาณสารหรือกิจกรรมต้านจุลชีพ โดยวิธี Disc diffusion จากการศึกษาพบว่าเชื้อ B. incheniformis เริ่มสร้างสารต้านจุลชีพในช่วงการเจริญระยะ Exponential growth phase (ภายหลังการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 ชั่วโมง) และตรวจพบปริมาณสารต้านจุลชีพมากที่สุดในช่วงการเจริญระยะ Early stationary growth phase (ช่วงเวลา 24-36 ชั่วโมง) จากการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิต่อการเจริญของเชื้อ P.mirabilis พบว่าที่ pH 7.0 เชื้อ P.mirabilis สามารถเจริญได้ในอาหาร NB ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 25 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส และการเจริญของเชื้อจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่ออุณหภูมิของการเพาะเลี้ยงเพิ่มเป็น 45 องศาเซลเซียส การเติมสารต้านจุลชีพที่อยู่ในรูปของส่วนใสที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเชื้อ B. incheniformis ในสัดส่วนร้อยละ 5 และ ร้อยละ 10 ปริมาตรต่อปริมาตรของอาหารเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ส่งผลให้เชื้อ P.mirabilis เจริญลดลงร้อยละ 59.3 และร้อยละ 90.9 ตามลำดับ ผลการศึกษาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มอุณหภูมิเป็น 45 องศาเซลเซียส จะช่วยเสริมการออกฤทธิ์ของสารต้านจุลชีพในการยับยั้งการเจริญของ P.mirabilis

Title Alternate Efficacy of antimicrobial substance produced from Bacillus licheniformis against Proteus murabilis
Fulltext: