Recognizing morals in movies : a case study of Liberal Arts students at Ubon Ratchatani University

TitleRecognizing morals in movies : a case study of Liberal Arts students at Ubon Ratchatani University
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2012
AuthorsSuwit Tikham
DegreeMaster of Arts (Major in English and Communication)
InstitutionFaculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathanee University
CityUbon Ratchathani
Call NumberBJ S967
KeywordsEthical culture movement, Ethics--Study and teching, Motion pictures--Moral and ethical aspects
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณธรรมจริยธรรมที่นักศึกษาได้รับจากการชมภาพยนตร์และคุณธรรมข้อที่สำคัญที่สุดในมุมมองของนักศึกษา โดยกลุ่มประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 20 คน จากภาพยนตร์ 4 เรื่อง คือ สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก ซัคซีด ห่วยขั้นเทพ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร 3 ยุทธนาวี และก้านกล้วย ภาค 1 ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบในการเก็บข้อมูลประเมินผลโดยเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละที่กลุ่มประชากรทำได้ในแบบทดสอบตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นคำถามมีตัวเลือก และวิเคราะห์การเขียนเรียงเชิงอธิบายในการตอบคำถามปลายเปิดของตอนที่ 3 ในแบบสอบถาม ผู้วิจัยต้องการทดสอบการรับรู้คุณธรรม 14 ด้าน คือ ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความกตัญญู ความเมตตากรุณา ความกล้าหาญ และความมีสัจจะ
ผลของการศึกษาพบว่า หลังจากการชมภาพยนตร์ นักเรียนสามารถตอบคำถามที่แสดงถึงพื้นฐานความรู้และบอกชื่อศีลธรรมหลายข้อ โดยสรุปมีหัวข้อคุณธรรมทั้งหมด 11 ด้าน คือ ความสามัคคี ความกตัญญู ความขยันหมั่นเพียร ความมีน้ำใจ ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความเมตตากรุณา ความรับผิดชอบ ความอดทนอดกลั้น ความเชื่อและความรัก โดยที่ความสามัคคีเป็นคุณธรรมข้อที่สำคัญที่สุดในมุมมองของนักเรียน ส่วนความเชื่อและความรักเป็นคุณธรรมที่นักศึกษากล่าวเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนการตอบคำถามแบบเปิด คำตอบข้อนี้แสดงให้เห็นว่านักเรียนผู้ตอบไม่เข้าใจรักในเมตตากรุณาที่เป็นคุณธรรม เนื่องจากผู้ตอบแสดงถึงความรักชู้สาวมากกว่าจะเป็นความรักเมตตา นอกจากนี้คำตอบของนักศึกษาชี้ให้เห็นว่าการสอนศีลธรรมยังเป็นสิ่งจำเป็น โดยสรุป ผู้วิจัยเชื่อว่าการสอนในระดับอุดมศึกษาควรมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาเรื่องคุณธรรม

Title Alternate การรับรู้แนวคิดทางศีลธรรมในภาพยนตร์ : กรณีศึกษา นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Fulltext: