ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานกองทุนประกันสุขภาพระดับพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Titleปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานกองทุนประกันสุขภาพระดับพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsวรายุธ เลิศแล้ว
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ว321
Keywordsกองทุนหลักประกันสุขภาพ--การบริหาร--อุบลราชธานี, การบริหารสาธาณสุข, ประกันสุขภาพ--อุบลราชธานี
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สี่ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาระดับของผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 2)เพื่อศึกษาปัจจัยการดำเนินงานที่ส่งผลต่อการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 3)เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และปัจจัยการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และปัจจัยการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และ 4)เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค ของการดำเนินงานกองหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในอำเภอสิรินธรที่มีวาระการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2552-2553 จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า (rating scale) ของ Likert สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson?s Coefficient, r) t-test, F-test และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) วิธี Enter และ Stepwise
ผลการศึกษา พบว่า
1)ความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2) ความคิดเห็นต่อปัจจัยการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่ประกอบด้วย การบริหารจัดการกองทุน ด้านภาวะผู้นำของคณะกรรมการ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการ พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง
3)ปัจจัยการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ที่มีผลต่อการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ (1) ด้านการบริหารจัดการกองทุน (2) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และ (3) ด้านภาวะผู้นำของคณะกรรมการซึ่งสามารถร่วมกันพยากรณ์ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ได้ร้อยละ 49.50
4)ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา และประสบการณ์การฝึกอบรมหรือประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนประกันสุขภาพระดับพื้นที่
5)ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อปัจจัยการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ ระยะเวลาการเป็น อสม. การดำรงตำแหน่งอื่นในชุมชนและประสบการณ์การฝึกอบรมหรือประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนประกันสุขภาพ
6)ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ได้แก่ (1) ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์น้อย (2) งบประมาณของกองทุนนำไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ และ (3)งบประมาณกองทุนที่ได้รับจัดสรรล่าช้าไม่เพียงพอ
7)ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของกองทุนประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ได้แก่ การทำสื่อประชาสัมพันธ์กองทุน การใช้วิธีประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพของกรรมการ มีกระบวนการจัดทำแผนงานโครงการ และการตั้งคณะกรรมการประเมินผลเพื่อตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณจากกองทุน

Title Alternate Factors affecting operration of health insurance fund, Sirindhorn district, Ubon Ratchathani
Fulltext: