การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาความเข้าใจเชิงมโนมติและทักษะการแก้ปัญหาเรื่องปริมาณสัมพันธ์

Titleการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาความเข้าใจเชิงมโนมติและทักษะการแก้ปัญหาเรื่องปริมาณสัมพันธ์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsจิราพรรณ บุญญานุสนธิ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD จ534
Keywordsการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน, ความเข้าใจเชิงมโนคติ, ทักษะการแก้ปัญหา, ปริมาณสัมพันธ์, เคมี--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

จากปัญหาในชั้นเรียนที่หลากหลาย การจัดการเรียนรู้เพียงเทคนิคเดียวอาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด เพราะการจัดการเรียนรู้แต่ละเทคนิคมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสานประกอบด้วยการให้งาน การบรรยาย การระดมความคิดและการลงมือปฏิบัติจริง โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาความเข้าใจเชิงมโนมติ ทักษะการแก้ปัญหาและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเรื่องปริมาณสัมพันธ์ แบบแผนการวิจัยเป็นแบบทดสอบกลุ่มเดียว คือ ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จำนวน 37 ตน ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้การสอนแบบผสมผสานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) นักเรียนมีความเข้าใจเชิงมโนมติหลังเรียนที่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.71 (3) นักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยแสดงวิธีทำและคำตอบที่ถูกต้องมากขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.57 และ (4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานอยู่ในระดับมาก

Title Alternate Implementation of blended learning approach to enhance conceptual understanding and problem solving skills in stoichiometry
Fulltext: