การศึกษาการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม

Titleการศึกษาการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsจรุงศรี มั่นทองพิทักษ์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD จ172ก
Keywordsการกำจัดขยะ--ไทย--อุบลราชธานี, ขยะ--การจัดการ, องค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม (อุบลราชธานี)--การกำจัดของเสีย
Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและเสนอแนวทางในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
ผลการศึกษา พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม แบ่งเขตการเก็บขนออกเป็น 8 เขตการเก็บขนหลัก ตามเส้นทางการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยของรถเก็บขนมูลฝอย 2 คัน คือ รถเก็บขนมูลฝอย ความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร รับผิดชอบเขตการเก็บขน จ1 จ2 จ3 และ จ4 รถเก็บขนมูลฝอยความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร รับผิดชอบเขตการเก็บขน จ5 จ6 จ7 และ จ8 มีบุคลากรด้านการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย จำนวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนของบุคลากรต่อประชาชน เท่ากับ 1 ต่อ 1,031 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 6.20 ตันต่อวัน อัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย 0.60 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นระบบถึงมูลฝอยอยู่กับที่ (Stationary Container System) ให้บริการแบบ Curbside Collection ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวม คิดเป็น 1,067.38 บาทต่อตันมูลฝอย นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำตัวแปรเป็น 6 ตัวแปร แล้ววิเคราะห์ด้วยวิธีการทางแทกโซโนมี่ (Taxonomy Method) พบว่า เขตการเก็บขน จ2 เป็นเขตการเก็บขนที่ดีที่สุดของรถเก็บขนมูลฝอย ความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร (82-1330) รองลงมา ได้แก่ คือ เขตการเก็บขน จ4 จ1 และ จ3 ตามลำดับ และเขตการเก็บขน จ7 เป็นเขตการเก็บขนที่ดีที่สุดของรถเก็บขนมูลฝอย ความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร (81-6108) รองลงมา ได้แก่ เขตการเก็บขน จ8 จ5 และ จ6 ตามลำดับ และได้มีการปรับเส้นทางการเก็บรวบรวมมูลฝอยใหม่ของรถเก็บขนมูลฝอยทั้ง 2 คัน พบว่า รถเก็บขนมูลฝอย ความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร (82-1330) สามารถเก็บขนได้ เฉลี่ย 3,103.33 กิโลกรัมต่อเที่ยวต่อวัน ซึ่งเพิ่มจากเดิมร้อยละ 22.21 และพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย เก็บขนขยะมูลฝอยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 140.97 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ปริมาณน้ำมันที่ใช้ลดลงจากเดิมร้อยละ 12 คิดเฉลี่ยเป็น 1.44 ลิตรต่อเที่ยวต่อวัน ทำให้ประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ย 43.20 ลิตรต่อเดือน สำหรับรถเก็บขนมูลฝอย ความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร (81-6108) สามารถเก็บขนได้ เฉลี่ย 2975.56 กิโลกรัมต่อเที่ยวต่อวัน ซึ่งเพิ่มจากเดิมร้อยละ 7 และพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย เก็บขนขยะมูลฝอยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 195.34 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ปริมาณน้ำมันที่ใช้ลดลงจากเดิมร้อยละ 7 คิดเฉลี่ยเป็น 0.90 ลิตรต่อเที่ยวต่อวัน ทำให้สามารถประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ย 27.00 ลิตรต่อเดือน

Title Alternate The study of solid waste collection of Jaeramae Sub-District Administrative Organization
Fulltext: