การพัฒนาเครื่องมือสร้างลวดลายบนผิวไม้ไผ่โดยใช้ความร้อน

Titleการพัฒนาเครื่องมือสร้างลวดลายบนผิวไม้ไผ่โดยใช้ความร้อน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsวิชัย เกษอรุณศรี
Degreeศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
Institutionคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTT ว539
Keywordsการตกแต่งไม้--เครื่องมือและอุปกรณ์, ไม้ไผ่--การออกแบบ
Abstract

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือการสร้างลวดลายบนผิวไม้ไผ่ โดยการใช้ความร้อน และ 2)เพิ่มมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ประเภทของใช้และแตกต่าง โดยใช้เทคนิคการสร้างลวดลายบนผิวไม้ไผ่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ในด้านการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือการสร้างลวดลายบนผิวไม้ไผ่โดยการใช้ความร้อน จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ เครื่องแปลงค่าไฟฟ้า ด้ามจับ และส่วนสำหรับการใช้สร้างลวดลาย ผลของการทดลองใช้เครื่องมือสร้างลวดลายบนผิวไม้ไผ่ โดยใช้ความร้อยที่พัฒนา พบว่า เครื่องมือสามารถเขียนลวดลายบนผิวของไม้ไผ่ได้คมชัดในระดับดี สามารถปรับค่าความร้อนได้หลายระดับ และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในระดับดี ส่วนด้านการเพิ่มมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ประเภทของใช้และตกแต่ง โดยใช้เทคนิคการสร้างลวดลายบนผิวไม้ไผ่ พบว่า กลุ่มผลิตงานหัตถกรรมไม้ไผ่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ต่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ที่มีรูปแบบความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น

Title Alternate Development of the tool for making oatterns on Bamboo products by using heat
Fulltext: