ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ของประชาชนเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในการโฆษณาสินค้า และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Titleความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ของประชาชนเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในการโฆษณาสินค้า และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsฐิติการ วรรณพงศ์
Degreeบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ฐ332
Keywordsการซื้อสินค้า--การตัดสินใจ, การซื้อสินค้า--อุบลราชธานี, การประชาสัมพันธ์--อุบลราชธานี, การส่งเสริมการขาย--อุบลราชธานี, การเลือกซื้อสินค้า, ผู้บริโภค--อุบลราชธานี--ทัศนคติ, พฤติกรรมผู้บริโภค--อุบลราชธานี--ทัศนคติ, สินค้า--โฆษณา
Abstract

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในการโฆษณาสินค้า และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสามตัวดังกล่าว รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ของสามตัวแปรกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในการโฆษณาสินค้าในระดับดีมาก ระดับมาก และระดับดี ตามลำดับ นอกจากนี้ ตัวแปรอิสระทั้งสามตัวมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งสามตัว โดยมีค่าความสัมพันธ์ (r) เป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยประการสุดท้ายพบว่า ตัวแปรทั้งสามตัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การพัฒนาส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในการโฆษณาสินค้า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเสนอว่า ควรเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

Title Alternate Consumers' knowledge, understanding and attitudes concerning advertising businesses' corporate social responsibility and buying decision behavior: a case study of Ubon Ratchathani district residents
Fulltext: