การศึกษาการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของร้านขายยาอิสระในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการศึกษาการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของร้านขายยาอิสระในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsสุรวดี ฤทธิรน
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD ส852
Keywordsร้านขายยา--การตลาด--อุบลราชธานี, ร้านขายยา--อุบลราชธานี
Abstract

วัตถุประสงค์หลักในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาและค้นหา ทรัพยากร กิจกรรม ความสามารถหลักและกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของร้านขายยาอิสระ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ร้านขายยาอิสระที่มีผลการดำเนินงานที่ดี มีกลยุทธ์การแข่งขันที่เข้มแข็ง โดยการคัดเลือกร้านขายยาแบบเฉพาะเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ได้แก่ การมีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติการตลอดเวลาทำการ รวมทั้งทักษะความสามารถของบุคลากรของร้าน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการบริการ ความสามารถด้านการให้บริการและบริบาลทางเภสัชกรรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ช่วยลดต้นทุนและส่งเสริมภาพลักษณ์การบริการที่ดี ความสามารถด้านการจัดหาสินค้าที่หลากหลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยมีปัจจัยส่งเสริมคือ การมีใจรักการบริการ (service mind) ความเป็นเจ้าของกิจการก็มีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน การจัดทำข้อมูลที่เป็นระบบ หรือ การทำวิจัยอย่างง่ายเพื่อเก็บข้อมูลในประเด็นที่น่าสนใจต่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการร้าน ช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น การใช้กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน พบว่า ร้านขายยาอิสระที่ตั้งอยู่ในทำเลหลักที่มีการแข่งขันรุนแรง มีการใช้หลายกลยุทธ์ร่วมกัน คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างร่วมกับการเป็นผู้นำด้านต้นทุน หรือ กลยุทธ์การเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ในขณะที่ทำเลรองที่การแข่งขันไม่สูงมาก ใช้เพียงกลยุทธ์เดียว ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง หรือ กลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม โดยกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่สอดคล้องกันมากที่สุดคือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านการให้บริการและบริบาลทางเภสัชกรรม

Title Alternate Build up competitive adventage for small retail drug store in Muang district, Ubon Ratchathani
Fulltext: