การจัดการเรียนรู้แบบสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่

Titleการจัดการเรียนรู้แบบสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsจงจิตร เทียมทัด
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC จ118
Keywordsการเคลื่อนที่--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), แรง--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 3) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ มีค่าเท่ากับ 81.00/80.52 โดยที่ ค่า 81.00 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ หาได้จากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของแบบฝึกหัดระหว่างแต่ละการทดลอง และค่า 80.52 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ หาได้จากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ (post-test) ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลจำนวน 15 ข้อ นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรายชั้นอยู่ในระดับสูง Average normalized gain, เท่ากับ 0.72 และความก้าวหน้าทางการเรียนรายหัวข้อเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง average normalized gain, เท่ากับ 0.72 กล่าวโดยสรุปว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์สามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้สูงขึ้น

Title Alternate An iquiry-based activity on force and motion concept
Fulltext: