การพัฒนาแนวคิดเรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Titleการพัฒนาแนวคิดเรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsสุระพงษ์ คำผง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ส852ก
Keywordsการเคลื่อนที่--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), แรง --การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาแนวคิดของนักเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จำนวน 4 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t-value = 12.87) และมีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 0.54 (อยู่ในระดับปานกลาง) กาเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวระดับและแนวดิ่งคือหัวข้อที่นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนมากที่สุดและน้อยที่สุดตามลำดับ พบว่า นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก

Title Alternate Developing mattayomsuksa V students concept of circular motion
Fulltext: