บทเรียนการใช้งานโปรแกรม H.I.M.Pro ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาหน่วยงานห้องบัตร ห้องจ่ายยา และห้องเก็บเงิน

Titleบทเรียนการใช้งานโปรแกรม H.I.M.Pro ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาหน่วยงานห้องบัตร ห้องจ่ายยา และห้องเก็บเงิน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsสายันต์ ศรีเสมอ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ส665บ
Keywordsการวิเคราะห์ระบบ, การออกแบบฐานข้อมูล, คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน--การออกแบบระบบ, เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้วีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์และศึกษาผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เรื่องการใช้งานโปรแกรม H.I.M.Pro สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานห้องบัตร ห้องจ่ายยา และห้องเก็บเงิน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียน ได้แก่ ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ภาษา PHP โปรแกรม Macromedia Flash และพัฒนาโปรแกรม Camtasia ผลการประเมินหาประสิทธิภาพของระบบงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1)ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านเนื้อหาพบว่าการใช้งานอยู่ในระดับดีมาก 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบงานพบว่าอยู่ในระดับดี และผลการศึกษาโดยวิเคราะห์แยกหน่วยงานพบว่า 1)บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยซึ่งทำการวิเคราะห์แยกหน่วยงาน คือ ห้องบัตร ห้องจ่ายยา และห้องเก็บเงิน ตามลำดับ พบว่า 1) บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสำหรับหน่วยงานห้องบัตร ห้องจ่ายยา และห้องเก็บเงินมีค่าเท่ากับ 81.00/87.67 ,81.92/87.69 และ 83.16/88.42 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80 2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 และ 3)ประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์พบว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.57, 73.33 และ 73.80 สำหรับห้องบัตร ห้องจ่ายยา และห้องเก็บเงินตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของดัชนีประสิทธิผลคือร้อยละ 50

Title Alternate H.I.M.Pro E-learning via internet network: case study of card room, Pharmacy room and account room officers
Fulltext: