การศึกษาแบบจำลองการไหลเชิงพลศาสตร์ของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

Titleการศึกษาแบบจำลองการไหลเชิงพลศาสตร์ของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsปรเมนทร์ มาลีหวล
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP ป169
Keywordsการไหลเชิงพลศาสตร์, เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
Abstract

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการไหลของอากาศ การกระจายตัวของอุณหภูมิของอากาศภายในตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบรับรังสีโดยตรงและมีการไหลเวียนของอากาศโดยธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการคำนวณพลศาสตร์ของไหลแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยนำผลที่ได้จากการจำลองด้วยการไหลเชิงพลศาสตร์ (CFD) มาเปรียบเทียบกับผลการทดลอง โดยสร้างชุดทดลองตู้อบแห้งที่มีขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 0.75 เมตร สูง 0.6 เมตร ที่ตำแหน่งด้านหน้าและ 0.8 เมตร ที่ตำแหน่งด้านหลัง มีมุมรับรังสีอาทิตย์ 15 องศากับแนวระดับ ทางเข้าและทางออกสูง 0.05 เมตร ตลอดทั้งความกว้างของตู้อบแห้ง โดยใช้แหล่งจำลองความร้อนที่มีปริมาณฟลักซ์ความร้อนที่ด้านผิวกระจกเท่ากับ 400, 500, 600, 700 และ 800 W/m2 นำผลที่ได้จากการทดลองไปเปรียบเทียบกับผลการจำลองด้วย CFD จากผลการวิจัยพบว่าสมการความหนืด The RNG k-e model มีความเหมาะสมในการจำลองการไหลของอากาศภายในตู้อบแห้ง

Title Alternate The study of computational fluid dynamics model on solar dryer
Fulltext: