คุณลักษณะของผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนคาดหวัง กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

Titleคุณลักษณะของผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนคาดหวัง กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsพีระพัฒน์ วงศ์สุวรรณ
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJS พ793
Keywordsองค์การบริหารส่วนตำบล, องค์การบริหารส่วนตำบล--ผู้บริหาร, องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ (อุบลราชธานี)--การบริหารงานบุคคล, เจ้าหน้าที่ของรัฐ--คุณสมบัติ
Abstract

การวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อค้นหาคุณลักษณะของผู้บิหารและสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนคาดหวังในตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 2)เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารและสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า 1)คุณลักษณะของผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนคาดหวัง ผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งหมายความว่าผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจในคุณลักษณะของผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า คุณลักษณะที่คาดหวัง 3 ด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรมมีความคาดหวังในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านสมรรถนะ ด้านความสำเร็จ ด้านสังคม และด้านสมรรถนะเชิงอุปถัมภ์ 2)เมื่อทำการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ และวารสารสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ กันมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่แตกต่าง ยกเว้น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองจากโทรทัศน์ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองจากโทรทัศน์มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าลักษณะการมีส่วนร่วมทางกิจกรรมทางสังคมและทางการเมืองที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Title Alternate People's expectations towards characteristics of administrators and councilors of sub-district administrative organization: the case study of Muang Yai sub-district administrative organization in Pho Sai district in Ubon Ratchathani province
Fulltext: