การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพันธะโควาเลนต์ด้วยกลวิธีสร้างผลสัมฤทธิ์ของทีม

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพันธะโควาเลนต์ด้วยกลวิธีสร้างผลสัมฤทธิ์ของทีม
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsนงค์เยาว์ ธนาฤกษ์มงคล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB น146
Keywordsการเรียนรู้เป็นทีม, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การสอนด้วยสื่อ, เคมี--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่องพันธะโควาเลนต์ด้วยกลวิธีสร้างผลสัมฤทธิ์ของทีม 2)หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเยนรู้ด้วยกลวิธีสร้างผลสัมฤทธิ์ของทีมโดยตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 70/70 3) ศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 44 คน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ที่เรียนด้วยกลวิธีการสอนแบบในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 แบบแผนการวิจัยที่ใช้ คือ การทดลองแบบกลุ่มเดียวก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มเป็นเครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบแบบที ผลการวิจัยพบว่า 1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2)แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 72/70 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ตั้งไว้ 3)นักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ซึ่งอยู่ในระดับดี

Title Alternate Promoting learning achievement of grade 10 students on covalent bonding through student theams achievement division approach
Fulltext: