การปรับตัวของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อการคอร์รัปชันทางการเมือง

Titleการปรับตัวของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อการคอร์รัปชันทางการเมือง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsสมชัย ไทยสงวนวรกุล
Degreeรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJQ ส238
Keywordsการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Abstract

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการคอรัปชันทางการเมืองสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ศึกษากระแสการตื่นตัวของสังคมไทย บทบาทและทิศทางในการปรับตัวของ ป.ป.ช. และปัจจัยความสำเร็จในการปรับตัวของ ป.ป.ช. ต่อการคอรัปชันทางการเมือง แนวทางการสัมภาษณ์มี 3 ประเด็น คือ 1)ปรากฏการณ์การคอรัปชันทางการเมืองสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 2) ตัวแปรทางสังคม และ 3)บทบาทในการปรับตัวของ ป.ป.ช. ต่อการคอรัปชันทางการเมือง
ผลการวิจัย พบว่า การคอรัปชันทางการเมืองสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรมีมากกว่าสมัยก่อน ดังหลักฐานที่ คตส.ไต่สวน การคอรัปชันทางการเมืองดังกล่าวเป็นการคอรัปชั่นแนวใหม่ ได้แก่ การคอรัปชันเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีมูลเหตุจากการควบรวมอำนาจของทุนขนาดใหญ่กับอำนาจทางการเมือง ซึ่งมีลักษณะสำคัญ 5 ประการ คือ 1)นักธุรกิจเจ้ามามีอำนาจทางการเมืองและเป็นรัฐบาลด้วยตนเอง 2) เป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งและเป็นผู้นำที่เข้มแข็งโดยอาศัยเสียงข้างมากและอำนาจรัฐธรรมนูญปี 2540 3)ขยายเครือข่ายการเมืองไปยังชนบทโดยอาศัยนโยบายของประชานิยม 4) แทรกแซงระบบการตรวจสอบขององค์กรอิสระ โดยอาศัยอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาพในการสรรหาคนเข้าสู่องค์กรอิสระ 5)อาศัยข้อมูลภายในคอรัปชัน กระทำอย่างหลากหลายและแยบยล

Title Alternate Adaptation of the national counter corruption commission as it relates to political corruption
Fulltext: