การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพัฒนาประชาธิปไตย : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพัฒนาประชาธิปไตย : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsนัทธ์หทัย ขันคูณจรูญรัตน์
Degreeรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJQ น413
Keywordsการมีส่วนร่วมทางการเมือง., องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น--อุบลราชธานี--การมีส่วนร่วมทางการเมือง
Abstract

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 2) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 3) ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
ผลการศึกษาพบว่า
1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการออกเสียงเลือกตั้งของประชาชน ด้านการพูดจาปรึกษาเรื่องการเมืองของประชาชนด้านการเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของประชาชน พบว่า อยู่ในระดับน้อย ด้านการจัดตั้งและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ของประชาชน และด้านการติดต่อส่วนตัวกับนักการเมืองท้องถิ่นของประชาชน พบว่า อยู่ในระดับน้อยที่สุด
2. ปัจจัยด้านการรับรู้สถานการณ์ทางการเมืองพบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองอยู่ในระดับมาก การรับรู้สถานการณ์การเลือกตั้งอยู่ในระดับปานกลาง
3. ปัจจัยทางด้านความต้องการและแรงจูงใจทางการเมือง พบว่า ความต้องการมีความสัมพันธ์ทางสังคมหรือกับผู้อื่น ความต้องการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมขน อยู่ในระดับน้อย ความต้องการการได้มาซึ่งอำนาจ อิทธิพล ความสำเร็จ ความต้องการมีศักดิ์ศรีและการยอมรับทางสังคม และความต้องการผลประโยชน์ส่วนบุคคลอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4. การรับรู้สถานการณ์ทางการเมืองของประชาชนในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยอยู่ในระดับค่อนข้างสูงเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองอยู่ในระดับต่ำ ด้านการรับรู้สถานการณ์การเลือกตั้งอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการรับรู้กิจกรรม/ความเคลื่อนไหวในกลุ่มการเมือง การรับรู้เครือข่ายชุมชนทางการเมือง และการรับรู้นโยบายและผลงานในพื้นที่ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

Title Alternate The political involvement of the people for the development of democracy : a case study of Piboonmungsaharn Municipality, Ubon Ratchathanee
Fulltext: