การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนโดยวิธีการสร้างผลสัมฤทธิ์ของทีมเรื่องโมเมนตัมและการชน

Titleการพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนโดยวิธีการสร้างผลสัมฤทธิ์ของทีมเรื่องโมเมนตัมและการชน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsลัดดา ตระกูลรัมย์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ล238
Keywordsฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), โมเมนตัม (กลศาสตร์)-- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อสร้างชุดฝึกทักาะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการเรื่องโมเมนตัมเเละการชน
2.เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการเรื่องโมเมนตัมเเละการชน
ที่จัดการเรียนรู้เเบบร่วมมือโดยกลุ่มนักเรียนที่เเบ่งตามระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้มาจากการ
สุ่มเเบบเจาะจงจำนวน 33 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก อำเภอด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ รูปเเบบการวิจัยคือหนึ่งกลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

Title Alternate Development of training package on intergrated science process skills of students with student team achievement division on momentum and collision