การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ กรณีศึกษา โรงพิมพ์ศิริธรรม ออฟเซ็ท

Titleการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ กรณีศึกษา โรงพิมพ์ศิริธรรม ออฟเซ็ท
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsวีนัส ศรีวิเศษ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ว816
Keywordsการควบคุมสินค้าคงคลัง, การจัดการสินค้าคงคลัง, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, โรงพิมพ์
Abstract

การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ กรณีศึกษา โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสินค้าคงคลังและการจัดซื้อ ในรูปอบบของเว็บแอพพลิเคชัน ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลสินค้า บริษัทคู่ค้า พนักงาน ระบบจัดการข้อมูลการเบิกจ่ายสินค้า การจัดซื้อสินค้าและการรับสินค้า การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ กรณีศึกษา โรงพิมพ์ศิริธรรม ออฟเซ็ท ใช้กระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) หลักการออกแบบฐานข้อมูลแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบมีโปรแกรม PHP ใช้เป็นตัวพัฒนาแอพพลิเคชั่น โปรแกรม Dreamwever ใช้ในการออกแบบ และโปรแกรม MySQL Apache ใช้จัดการและติดต่อฐานข้อมูลผลของการค้นคว้าอิสระพี่ผู้วิจัยพบว่า ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ กรณีศึกษา โรงพิมพ์ศิริธรรม ออฟเซ็ท ที่ได้ทำการพัฒนาสามารถจัดการข้อมูลการเบิกจ่ายสินค้า การรับสินค้าและการจัดซื้อสินค้า มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ โดยสารสนเทศที่ได้สามารถนำไปใช้งานได้จริง

Title Alternate The development of an information system for inventory, purchase case study for Siritham Offset Printing House
Fulltext: