การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากระดับชั้น ปวช.1 ด้วยการสอนแบบบรรยายควบคู่กับแบบเรียนการ์ตูน เรื่องสารในชีวิตประจำวันและพันธะเคมี

Titleการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากระดับชั้น ปวช.1 ด้วยการสอนแบบบรรยายควบคู่กับแบบเรียนการ์ตูน เรื่องสารในชีวิตประจำวันและพันธะเคมี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsชาญชัย สมบูรณ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ช485
Keywordsวิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (อาชีวศึกษา), วิทยาศาสตร์ -- การสอนด้วยสื่อ
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบเรียนการ์ตูน เรื่อง สารในชีวิตประจำวันและพันธะเคมีสำหรับนักศึกษาชั้น ปวช.1 และทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน หาประสิทธิภาพของแบบเรียนการ์ตูน ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบเรียนการ์ตูน และความสามารถในการศึกษาค้นคว้า เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน จากระบบสารสนเทศอินเตอร์เน็ต ซึ่งนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนหลังจากเรียนเสร็จและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จำนวน 28 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพราะว่าผู้รายงานเป็นครูประจำชั้น ปวช.1/2 ซึ่งจะสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในและนอกเวลาเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบเรียนการ์ตูน เรื่องสารในชีวิตประจำวันและพันธะเคมี โดยใช้ข้อมูลทางสถิติ t-test ในการวิเคราะห์และค่าร้อยละในการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็น จากการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยของความก้าวหน้าของนักศึกษาที่มีทักษะภาษาไทยคล่องเป็นร้อยละ 87 และไม่คล่องเป็นร้อยละ 80 และค่า t-test=12.04 และ 15.81 ตามลำดับ ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับการค้นคว้าเรื่องสารในชีวิตประจำวันมีคะแนนเป็นร้อยละ 62 นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ของการสอนแบบบรรยายควบคู่กับแบบเรียนการ์ตูน เรื่อง พันธะไอออนิก พันธะโควาเลนต์ และพันธะโลหะได้เป็น 82.50/84.30ม 82.50/54.70 และ 83.15/85.70 ตามลำดับ การทำแบบฝึกหัดมีคะแนนเป็นร้อยละ 84 ทำให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าในระบบสารสนเทศได้ สำหรับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบเรียนการ์ตูน มีค่าอยู่ในระดับเหมาะสมมาก

Title Alternate Enhancing achievement of matters in everyday life and chemical bonds using lecture coupled with cartoon based learning packages for vocational certificate year 1 students at Tak College of Agriculture and Technology