การศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งปั้มความร้อนที่ใช้สารทำความเย็น R-32

Titleการศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งปั้มความร้อนที่ใช้สารทำความเย็น R-32
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsภานุวัตร พรวาปี
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTJ ภ448ก 2563
Keywordsปั๊มความร้อน, เครื่องทำความร้อน, เครื่องอบแห้งปั้มความร้อน
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนที่ใช้สารทําความเย็น R-32 และ R-410a เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงได้ออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนที่ประกอบด้วยห้องอบแห้ง อิวาโปเรเตอร์คอนเดนเซอร์ พัดลม และคอมเพรสเซอร์ที่มีขนาด 0.75 กิโลวัตต์การทดลองได้ดําเนินการตามเงื่อนไขดังนี้อุณหภูมิอบแห้ง 45, 50 และ 55 องศาเซลเซียส และความเร็วลม 1.0, 1.5 และ 2.0 เมตรต่อวินาทีตามลําดับ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนได้แก่ อัตราการอบแห้ง (DR) อัตราการดึงน้ําออกจําเพาะ (SMER) ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ (SEC) และสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อน (COPh) ผลจากการทดลองพบว่า การเพิ่มอุณหภูมิอบแห้งหรือความเร็วลมมีผลทําให้อัตราการอบแห้งกําลังไฟฟ้าเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อน และอัตราการดึงน้ําออกจําเพาะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะมีค่าลดลง นอกจากนั้นยังพบว่าอุณหภูมิอบแห้งหรือความเร็วลมมีผลต่อสัมประสิทธิ์สมรรถนะปั๊มความร้อนน้อยมาก สุดท้ายผลจากการทดลองพบว่า สัมประสิทธิ์สมรรถนะเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนที่ใช้สารทําความเย็น R-32 สูงกว่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะปั๊มความร้อนที่ใช้สารทําความเย็น R-410a โดยเฉลี่ยประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์

Title Alternate Study on the performance of heat pump dryer using R-32 as refrigerant