การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบโดยใช้วัสดุพรุน

Titleการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบโดยใช้วัสดุพรุน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsประพัฒน์ บุญเต็ม
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ป314 2561
Keywordsประสิทธิภาพเชิงความร้อน, วัสดุรูพรุน, เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, แผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบกรณีใช้และไม่ใช้วัสดุพรุน และศึกษาการเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้วัสดุพรุน วัสดุพรุนที่ใช้ในการศึกษา คือ เศษเหล็ก โดยทำการศึกษาภายใต้เงื่อนไข ความเข็มรังสีตกกระทบเท่ากับ 400, 600, 800 และ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร อัตราการไหลเชิงมวลอากาศเท่ากับ 0.005, 0.01, 0.015 และ 0.02 กิโลกรัมต่อวินาที และความพรุนของวัสดุคือ 0.94, 0.96, และ 0.98 ตามลำดับ สำหรับเกณฑ์ในการศึกษาเปรียบเทียบคือประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีและอัตราการอบแห้ง ผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อตามการเพิ่มของอัตราการไหลเชิงมวลอากาศหรือความเข้มรังสีตกกระทบ นอกจากนี้ยังพบว่า ประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีที่ใช้วัสดุพรุนมีค่าสูงกว่าแผ่นเก็บรังสีที่ไม่ใช้วัสดุพรุน ซึ่งประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีมีค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 66 ภายใต้เงื่อนไขความพรุน 0.96 และอัตราการไหลเชิงมวลอากาศ 0.015 กิโลกรัมต่อวินาที

Title Alternate Thermal efficiency enhancement in flat-plate solar collactor using porous media
Fulltext: