การพัฒนาเทคนิคการสกัดด้วยเฟสของเหลวสำหรับการวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะโดยแก๊สโครมาโทกราฟี

Titleการพัฒนาเทคนิคการสกัดด้วยเฟสของเหลวสำหรับการวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะโดยแก๊สโครมาโทกราฟี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsราตรี ศิริชัย
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเคมี
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRC ร442
Keywordsการตรวจปัสสาวะ, ปัสสาวะ -- การตรวจ, ยาบ้า, เมทแอมฟิตะมิน, เมทแอมเฟตามีน, แก๊สโครมาโทกราฟี, แอมฟิตะมิน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเทคนิคการสกัดด้วยเฟสของเหลวสำหรับการสกัดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ โดยใช้สารสกัดซึ่งเป็นวิธีการที่ง่าย รวดเร็ว ประหยัดและมีประสิทธิภาพในการสกัดวิธีหนึ่ง การทดลองใช้สารสกัด ได้แก่ ไดคลอโรมีเทน บิวทิลอะซิเตท และเฮกเซน ในการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด เช่น วิธีการผสมสาร สารสกัด ความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และระยะเวลาในการสกัด พบว่า สภาวการณ์สกัดโดยใช้ไดคลอโรมีเทน ปริมาตร 1 มิลลิลิตรเป็นสารสกัด ผสมสารด้วยเครื่อง vortex เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 5 โมลาร์ ปริมาตร 50 ไมโครลิตร และเวลาในการสกัด 1 นาที ให้ผลการสกัดดีที่สุด หลังจากสกัดตรวจวิเคราะห์ปริมาณเมทแอมเฟตามีน โดยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟีด้วยตัวตรวจวัดชนิดเฟลมไอออไนเซซัน คอลัมภ์ชนิด Rtx-5 ยาว 30 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 มิลลิเมตร ความหนาของฟิล์ม 0.25 ไมโครเมตร อุณหภูมิของส่วนฉีดสารตัวอย่างและสารละลายมาตรฐานที่ 250 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของตัวตรวจวัดที่ 300 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของคอลัมภ์ที่ 150 องศาเซลเซียส กราฟมาตรฐานให้ช่วงความเป็นเส้นตรงที่ความเข้มข้น 0.5-50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r2) เท่ากับ 0.9996 ขีดต่ำสุดของการตรวจวัด มีค่า 0.0315 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรและขีดต่ำสุดของการหาปริมาณ มีค่า 0.0625 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ร้อยละการคืนกลับโดยการเติมสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ลงในปัสสาวะ มีค่าอยู่ในช่วง 93.40-100.18% ค่าความเที่ยงของการวิเคราะห์ภายในวันเดียวกันและระหว่างวัน มีค่าอยู่ในช่วง 3.42-6.74% และ 2.81-7.43% วิธีนี้สามารถนำไปใช้ตรวจวัดปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะของผู้เสพสารเสพติด จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์

Title Alternate Development of liquid-liquid extraction for the determination of methamphetamine in urine by gas chromatography
Fulltext: