การเรียนรู้เรื่องการหารากอันดับที่ n โดยผ่านเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Titleการเรียนรู้เรื่องการหารากอันดับที่ n โดยผ่านเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsสุทัศน์ สมพร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ส778 2556
Keywordsการสอนคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน, คณิตศาสตร์ -- แบบเรียนสำเร็จรูป
Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเทคโนโลยีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม เรื่องการหารากอันดับที่ n ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการหารากอันดับที่ n ระหว่างกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีกับกลุ่มนักเรียนที่เรียนตามปกติ และ 3) เพื่อวัดระดับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีแบบแผนการทดลองเป็นแบบ Pretest-Posttest Control Group Design กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม สุ่มมา 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจำนวน 1 ห้องเรียน และกลุ่มควบคุมจำนวน 1 ห้องเรียน ใช้เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งแผนการเรียนที่เรียนโดยใช้เทคโนโลยีและแผนการเรียนที่เรียนตามปกติ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบวัดเจตคติทางการเรียนของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) แบบสองกลุ่มอิสระต่อกัน ผลการวิจัย พบว่า 1) เทคโนโลยีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม เรื่อง การหารากอันดับที่ n ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ E1/E2=79.42/72.60 เป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 ที่กำหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเรื่องการหารากที่ n ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสูงกว่านักเรียนที่เรียนตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ระดับเจตคติของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคโนโลยีมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก

Title Alternate Learning the root order n through technology for grade 8 students
Fulltext: