การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาเรื่องแรงและการเคลื่อนที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Titleการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาเรื่องแรงและการเคลื่อนที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsนิชญานันท์ แสงภารา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC น557 2556
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การเคลื่อนที่ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา), การเรียนรู้แบบสืบเสาะ, แรง
Abstract

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 2) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อพัฒนาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะ จำนวน 16 ชั่วโมง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 25 คน โรงเรียนบ้านหว้าน (รัฐราษฎร์นุกูล) อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 4 ตัวเลือก แบบวัดทักษะในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และแบบสำรวจความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 72.02 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.19 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 70 ผลการวัดทักษะในการแก้ปัญหาได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 78.40 เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.47 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด

Title Alternate Using science inquiry process for improving students' learning achievement and problem solving skills on force and motion for grade 5 students