การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมทำนาย-สังเกต-อธิบาย

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมทำนาย-สังเกต-อธิบาย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsทัศวรรณ ภูผาดแร่
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQH ท371 2556
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์, กิจกรรมทำนาย-สังเกต-อธิบาย, ชีวโมเลกุล -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ชีวโมเลกุล -- กิจกรรมการเรียนการสอน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ เรื่อง สารชีวโมเลกุลของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมทำนาย-สังเกต-อธิบาย จำนวน 12 ชั่วโมง กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษา จำนวน 101 คน จากการจำแนกนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน โดยใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเป็นเกณฑ์และวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มด้วยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน พบว่า นักเรียนทั้งสามกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีร้อยละของพัฒนาการเรียนรู้สุงสุดในเรื่อง สมบัติและปฏิกิริยาของลิพิด 29.50 เปอร์เซ็นต์ และมีร้อยละของพัฒนาการเรียนรู้ต่ำสุดใน เรื่อง สมบัติและปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต 27.02 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความก้าวหน้าทางผลสัมฤทธิ์ระหว่างกลุ่มของนักเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่งมีความก้าวหน้าทางผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มปานกลางและสูงกว่ากลุ่มอ่อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่นักเรียนกลุ่มปานกลางมีความก้าวหน้าทางผลสัมฤทธิ์ไม่แตกต่างจากกลุ่มอ่อน จากการวิเคราะห์คะแนนทักษะกระบวนการ พบว่า นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมอยู่ในระดับดี 75.19 เปอร์เซ็นต์

Title Alternate Development of learning achievement and integrated science process skills by using inquiry incorporated with predict-observe-explain (POE) activities of biomolecules