การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : กรณีศึกษาสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู

Titleการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : กรณีศึกษาสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsชัยรัตน์ พงค์พีระ
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD ช424 2556
Keywordsการอนุรักษ์พลังงาน, การใช้พลังงาน, เทคโนโลยีสะอาด, เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งทำการกำหนดมาตรการลดการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและลดขยะจากกระดาษเป็นประเด็นศึกษาหลักและนำมาตรการเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ โดย เปรียบเทียบผลการทดลองมาตรการ 3 เดือนก่อนการทดลอง (เดือนมกราคม-มีนาคม 2556) และ 3 เดือนหลังการทดลอง (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2556) พบว่า ค่าดัชนีเฉลี่ยการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าของหน่วยงาน ช่วงก่อนทำการทดลองและช่วงหลังทำการทดลองมีค่าเป็น “บวก”(+) แสดงว่า หน่วยงานมีการใช้พลังงาน “ผ่าน” เกณฑ์มาตรฐานมีการใช้พลังงานดี แต่ในช่วงหลังทำการทดลองมีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.52 แสดงว่า หน่วยงานมีการใช้พลังงาน “ผ่าน” เกณฑ์มาตรฐานมีการใชัพลังงานดีกว่าเดิมและช่วงหลังทำการทดลอง พบว่า ปริมาณการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าลดลงเฉลี่ย 584.24 บาทต่อเดือน และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศลงเฉลี่ย 72.63 กิโลกรัมต่อเดือน อีกทั้งการนำกระดาษเสียมาใช้ซ้ำ พบว่า ช่วงหลังทำการทดลองสามารถลดกระดาษเสียลงได้ 108, 220 และ 213 แผ่นต่อเดือนตามลำดับ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศลงได้ 0.293, 0.596 และ 0.577 กิโลกรัมต่อเดือน ตามลำดับ และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษของหน่วยงานลงได้ 24.19, 49.28 และ 47.71 บาทต่อเดือนตามลำดับ

Title Alternate Application of cleaner technology for energy conservation: a case study of office of Nongbualamphu Province Energy Office