การวิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์บนเกาะเต่า

Titleการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์บนเกาะเต่า
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsกิตติพงษ์ ศรีพนากุล
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ก674 2556
Keywordsการส่องสว่างด้วยไฟฟ้า, พลังงานแสงอาทิตย์, ระบบไฟส่องสว่าง, โคมไฟพลังงานพลังแสงอาทิตย์
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งจริงบนเกาะเต่า จากการออกแบบโคมไฟส่องสว่างถนน โดยใช้โปรแกรม DIALux version 4.10 และการออกแบบแผงโซลาร์เซลล์ โดยใช้วิธีการสมดุลพลังงานของพลังงานแสงตกกระทบ จึงทำให้ได้ระบบฯ ที่ใช้ในการศึกษา 4 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบที่ใช้แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Crystalline silicon และโคม LED (CL) 2) ระบบที่ใช้แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Thin film และโคม LED (TL) 3) ระบบที่ใช้แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Crystalline silicon และ โคมฟลูออเรสเซนต์ (CF) และ 4) ระบบที่ใช้แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Thin film และโคมฟลูออเรสเซนต์ (TF) โดยทำการติดตั้งชุดทดลองทั้ง 4 ระบบในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีพื้นที่ติดตั้งทั้งหมด 5 พื้นที่ทั่วทั้งเกาะรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 20 ชุดทดลอง โดยข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดของแต่ละชุดทดลองจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในระบบเก็บข้อมูลของแต่ละชุด หลังจากนั้นข้อมูลที่เก็บไว้จะถูกส่งผ่านระบบสื่อสารไร้สาย Zigbee ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายโทรศัพท์ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาเก็บและประมวลผลไว้ใน Computer server ส่วนกลาง ซึ่งจะสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำงานต่าง ๆ ของชุดทดลองได้บนเว็บไซต์ จากผลการทดสอบพบว่า 1) โคม LED มีค่าความสว่างบนผิวถนนสูงกว่าโคมฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งมีค่าความสว่างเฉลี่ยบนผิวถนนเท่ากับ 2.78 Lux และ 1.43 Lux ตามลำดับ 2) แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Crystalline silicon มีประสิทธิภาพเฉลี่ยสูงกว่าแผงโซลาร์เซลล์ชนิด Thin film ตลอดการติดตั้งบนเกาะเต่า โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 10.20 และร้อยละ 7.80 ตามลำดับ 3) แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Thin film มีประสิทธิภาพเฉลี่ยสูงกว่าแผงโซลาร์เซลล์ชนิด Crystalline silicon เมื่อมีการบังแสง โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 2.96 และร้อยละ 2.67 ตามลำดับ 4) ระบบ CF มีค่าดัชนีการใช้พลังงานสูงที่สุด โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 7.76 และ 5) ระบบ TF มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สูงที่สุด

Title Alternate Analysis and comparison on suitability of solar street lighting system on Koh Tao