การสร้างชุดทดลองการไทเทรตอย่างง่ายแบบย่อส่วนและต้นทุนต่ำเพื่อส่งเสริมการเรียน ทักษะการทดลอง และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องกรด-เบส

Titleการสร้างชุดทดลองการไทเทรตอย่างง่ายแบบย่อส่วนและต้นทุนต่ำเพื่อส่งเสริมการเรียน ทักษะการทดลอง และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องกรด-เบส
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsอาร์ซีซ๊ะ ดินอะ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD อ616 2561
Keywordsกรด-เบส, การสอนวิทยาศาสตร์, การไตเตรท -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดทดลองการไทเทรตอย่างง่ายแบบย่อส่วนและต้นทุนต่ำ สำหรับส่งเสริมการเรียนทักษะการทดลองและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จาก กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องกรด-เบส สำหรับปฏิบัติการระดับไมโครในห้องเรียน เคมี การสร้างชุดทดลองการไทเทรตนี้ประกอบด้วยกระบอกฉีดยา ข้อต่อสามทาง ขวดแก้วขนาดเล็ก ฝาปิดจุกยาง เหล็กเสียบกระดาษและคลิปหนีบกระดาษ ผลการทดลองที่ได้จากชุดไทเทรตที่พัฒนานี้ ให้ผลที่ใกล้เคียงกับชุดไทเทรตมาตรฐาน สาหรับการดำเนินการวิจัยทางการศึกษา กลุ่มตัวอย่างใน งานวิจัยนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 26 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดสงขลาการออกแบบการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความเข้าใจแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 3 ลำดับขั้น (3-tier diagnostic tests) แบบรายงานผลการทดลองด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific process skills) ตามแผนผังตัวยู (U-diagram) และ แบบสอบถามความพึงพอใจ จากการวิเคราะห์แบบวัดความเข้าใจ พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับการไทเทรตกรด-เบส หลังเรียน (mean 20.64, SD 4.95) สูงกว่าก่อนเรียน (mean 9.91, SD 2.74) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการวิเคราะห์คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 และจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 (mean 4.27, SD 0.53) สามารถพัฒนาความเข้าใจและทาให้นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องการไทเทรตกรด-เบสได้เป็นอย่างดี

Fulltext: