การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและพันธุกรรม โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและพันธุกรรม โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsปนัดดา ธุระธรรม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQH ป161 2561
Keywordsการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, ชีววิทยา -- การศึกษาและการสอน (อาชีวศึกษา), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, พันธุกรรม -- การศึกษาและการสอน (อาชีวศึกษา)
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนเรื่องการเจริญเติบโตและพันธุกรรม โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E ระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย 1) การพัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 2) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E เวลาในการจัดกิจกรรม 10 ชั่วโมง และ 3) การนำไปใช้กับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 33 คน ที่ได้มาโดยการการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและใบงาน วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ความก้าวหน้าทางการเรียนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (ร้อยละ 31.82) และระดับดีมาก (ร้อยละ 75.96) ตามลำดับ ซึ่งแสดงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 65.97 ( = 0.6597) จัดเป็นความก้าวหน้าในระดับปานกลาง ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2 ) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 78.02/75.96 และ 0.6597 ตามลำดับ และมีความพึงพอใจในการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.74)

Title Alternate The development of an achievement and the study of high vocational certificate student's satisfaction in learning growth and genetics by 5E inquiry cycle