การแก้ปัญหาการเลือกทำเลที่ตั้งและการจัดสรรงานแบบหลายระดับขั้น: กรณีศึกษาการเพาะปลูกพืชพลังงานทดแทน จังหวัดนราธิวาส โดยพิจารณาภาวะความเสี่ยงต่อการก่อวินาศกรรม

Titleการแก้ปัญหาการเลือกทำเลที่ตั้งและการจัดสรรงานแบบหลายระดับขั้น: กรณีศึกษาการเพาะปลูกพืชพลังงานทดแทน จังหวัดนราธิวาส โดยพิจารณาภาวะความเสี่ยงต่อการก่อวินาศกรรม
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsไชยา โฉมเฉลา
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS ช942ก 2561
Keywordsการจัดสรรงานแบบหลายระดับขั้น, การวางผังโรงงาน, การเลือกทำเลที่ตั้ง, เมตาฮิวริสติก, โรงงาน -- การออกแบบและวางผัง
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการเลือกทำเลที่ตั้งและการจัดสรรงานแบบหลายระดับขั้น โดยพิจารณาภาวะความเสี่ยงต่อการก่อวินาศกรรม เพื่อแก้ปัญหากรณีศึกษาการเพาะปลูกพืชพลังงาน ทดแทนจังหวัดนราธิวาส ให้มีต้นทุนการดำเนินกิจกรรมของโลจิสติกส์ปาล์มน้ำมัน การปลดปล่อย มลพิษด้านการขนส่งต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะความเสี่ยงภายใต้การดำเนินกิจกรรมต่ำสุดในปัญหานี้ เราได้พัฒนาตัวแบบคณิตศาสตร์และนำเสนอวิธีการหาค่าคำตอบด้วยวิธีการหาค่าคำตอบที่เหมาะสม ด้วยวิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างแบบมาตรฐาน (Differential Evolution Algorithm: DE) และ วิธีการที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาด้วยการโมดิฟายด์วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง (Modified Differential Evolution Algorithm: MDE) ด้วยการเพิ่ม ลดจำนวนประชากรรุ่นลูกของเวกเตอร์ที่ดี ที่สุด ซึ่งทั้ง 2 วิธีการหาคำตอบ เราได้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการถอดรหัสที่แตกต่างกัน 2 วิธี และนอกจากนั้นเราได้เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพคำตอบด้วย 3 เทคนิค Local search ผลการทดลองพบว่าวิธีการ MDE ที่เราได้พัฒนาขึ้นมาให้คุณภาพคำตอบที่ดีกว่า สามารถลด ต้นทุนได้อีกโดยประมาณ 1% จากเดิมที่วิธีการโดยใช้ผลต่างแบบมาตรฐาน (DE) ที่แสดงผลลัพธ์ คำตอบทั้ง 75 ตัวอย่างการทดลองและกรณีศึกษา ใช้เวลาประมวลผลได้เร็วกว่าการทำงานของ โปรแกรม LINGO V.11 โดยวิธีการโมดิฟายด์วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง ด้วยการเพิ่ม ลดจำนวน ประชากรรุ่นลูกของเวกเตอร์ที่ดีที่สุด ด้วยการถอดรหัสวิธีที่ 1 (MDE1) สามารถให้ผลลัพธ์คำตอบที่ดี 42 ตัวอย่างการทดลอง และกรณีศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานของโปรแกรม LINGO V.11 และในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงคำตอบด้วย 3 เทคนิค Local search วิธีการ Insertion move algorithm ให้ผลลัพธ์คำตอบที่ดีที่สุดกับการทดลองตัวอย่างทดลอง และการ แก้ปัญหากรณีศึกษาวิธีการโมดิฟายด์ร่วมกับการปรับปรุงคำตอบด้วยวิธีการ Insertion move algorithm ให้ผลลัพธ์คำตอบที่ดีที่สุด

Title Alternate Solving multi level location-allocation problem :$ba case study in the planting of renewable energy crops in the Narathiwat province when the sabotage risk is considered